Minnesanteckningar från dagens möte .

Lönekartläggning
Arbetet kommer att påbörjas när nya HR-direktören är på plats. Beräknas vara klart under hösten 2014.

Sjukstatistik
Systemet för att kunna se statistik i detalj över sjukfrånvaron är inte helt klart ännu.
ST vill att AG tar fram underlag så att vi kan bryta ned underlaget i detalj per ort/avdelning. ST vill att AG tar till sig kritiken om detta och frågar hur man tänker gå vidare i detta.

Svaret är att man kommer att informera nästkommande vecka under ledningsmöten samt att ständig kontakt med utvecklarna av nya IT-verktyget pågår.

Sömnskolan?
ST
upplyser om att vi fortfarande inte kan köpa in något innan vi i CSKK fått se vad det är och hur det ser ut. En representant i CSKK (undertecknad) skall få en kicens för att testa ut systemet och bilda sig en uppfattning.

Rapport från beklädnadsgruppen
Nästa möte sker på Älvsjömässan ”Nordic Safety” den 16 oktober.Gällande beklädnadsgruppen och dess uppdrag flyttas denna till att ligga under Produktion Skyddskommitté i fortsättningen.

Riskbedömning – Vägen till lönsamhet 2016.
Vad händer egentligen i denna biten? Ag har gått ut till samtliga organisationsdelar med uppmaning och påminnelse om att uppfölja och registrera detta i Synergi.
ST är bekymrade över varför det är så passivt?
ST föreslår att ett rapportpaket sammanställs för genomgång via LYNC under ett par timmar. AG tar till sig detta och fixar detta.

Nya lagförändringar inom arbetsmiljöområdet
Man tar bort många straffavgifter på en del förseelser, istället inför man sanktioner som AV kan döma ut. Straffavgifter utdöms av domstol.
På detta sätt avlastas då rättsväsendet. Högsta sanktionsavgiften som arbetsmiljöverket kan döma ut ligger på 1 miljon kr.

På vanliga arbetsmiljöbrott finns straffskalan kvar.

AV-inspektioner kring förebyggande stresshantering i höst
Europeisk arbetsmiljövecka i oktober. Olika tema varje år och i år är temat ”Sjukt stressad på jobbet”. AV kan komma att besöka Green Cargo.
Ny AFS finns ute på remiss angående ohälsa kopplat till sociala faktorer (ett förtydligande av arbetsmiljölagens regler i ämnet). AG sänder ut remissförslaget.

Ändrade rutiner gällande slumpmässiga drogtester inom Green Cargo
Rutinerna innebär att vid tester så tas det inte längre 3 förare och 3 bangårdsoperatörer utan när de dyker upp för att ta test vid en kommer man plocka X antal och all personal i trafiksäkerhetstjänst omfattas (kan bli olika befattningar).

Trafiksäkerhetstjänst ej förenligt med missbruk eller beroende, förtydligande från Transportstyrelsen Dispens innebär NOLL-tolerans under minst sex års tid.
Minsta återfall betyder att dispensens dras in.
ST frågar vad som händer med den enskilde då? (inget tydligt svar)

E-utbildning inom L-ABC (första hjälpen)
Ligger inne i e-Learning systemet nu Start 2014 för administrativ personal och 2015 för produktionspersonal

Bristande larmrutiner vid olyckor
Räddningstjänsten stänger av vägar runt en olycka, men personalen är fortfarande i säkerhetstjänst? Här måste rutiner och kontakvägar mellan Räddningstjänsten och Green Cargo.

Sommarens personalkaos – Utvärdering av arbetsmiljön
En analys måste göras för att samma situation inte uppstår igen. Arbetsbelastningen har varit oerhört hög på sina håll.

Lokala skyddskommittéer
ST undrar varför det inte finns några lokal skyddskommittéer ute på driftområdena längre? Arbetet fungerar inte längre, hur följer man upp arbetsmiljön lokalt?
På vilka orter har man inte haft några skyddskommittémöten? AG kollar upp detta och ST kommer också att göra en lite undersökning.

I oktober kommer man att samla gruppchefer och driftområden för workshop i ämnet arbetsmiljö.
ST frågar om inte det är intressant att även representanter för arbetsmiljön från personalorganisationerna deltar?
AG svarar att man kolla detta med Patrik Johansson och återkommer.

Enhetliga riskbedömningar över hela bolaget – Process för riskhantering Dokument – C63-06A
Magnus Engholm från Säkerhet & kvalitet informerar om CSM RA (förslag till riskbedömning via en strukturerad modell i Synergi).
Common Safety Methods on Risk Assessment, ett enda redskap oavsett var i organisationen man än befinner sig.

Bakgrunden till processen är att det finns en EU-förordning som heter CSM RA (gäller alla aktörer inom järnväg). Lagkrav och kan inte rundas på något sätt och är implementerat sedan 2012. Nu vill AG att detta system skall användas till vårt arbetsmiljöarbete då det finns stora fördelar med ett och samma system för dessa snarlika frågor.Syfte, tankar kring tagna beslut skall dokumenteras i systemet.

Är förändringen väsentlig skall ett utomstående bedömningsorgan utses som har till uppgift att kontrollera GC följer processen och styrande dokument. Finns mallar (fast agenda) att använda för att arbeta i denna process. Analysledare håller i arbetet och det måste sättas ihop ett nätverk med ett antal analysledare.

ST efterlyser utbildning för gruppchefer då denna process skall användas i arbetsmiljöarbetet. AG tog till sig synpunkten och ska se över om man inte kan genomföra en utbildning (light) i samband med ledningsgruppsmöten.

Nästa möte för Central skyddskommitté
Under november månad

Vid pennan för ST
Jerker Liljeberg