Samverkan – Ja eller Nej och till vilket pris?

Företaget har nu under en längre tid sakta men säkert monterat ner samverkanskulturen. Det är tur att vi är representerade i bolagsstyrelsen för här får vi reda på vad som är på gång inom företaget, en del av denna information borde vi fackliga representanter fått via en fungerande samverkan.

Inte undra på att ni kan se att våra ögon blivit större efter det att vi medverkat på bolagsstyrelsemötet.

Som bekant startade företaget upp sju olika projekt som hade till uppgift att komma fram med lösningar och förbättringar till ett företag i världsklass. Vi som arbetar centralt fackligt har haft förmånen att få dessa projekt att avrapportera sina arbeten vid enstaka tillfällen som då hade bäring på deras organisation och personalminskning.

Nu då detta arbete till vissa delar är slutfört har ingen av projektgrupperna haft intresse att informera om sitt fortsatta arbete vilket vi från ST påtalat till företaget.

ST tog också tidigt under förhandlingen(mars månad) upp frågor om kostnaderna för centraliseringen och specificerade då ett antal frågor vi önskade svar på. Trots påstötningar och otaliga utfästelser har vi till dags datum inte fått något svar.

Nu vill företaget ta nya tag och ett nytt samverkans avtal skall skrivas, men då vill företaget utesluta samverkan på gruppchefsnivå!

STs syn på samverkan är att vi börjar likt man bygger ett hus – från grunden och arbetsplatsträffarna ska byggas ut så att all personal kan tillgodogöra sig denna information och möjlighet till medverkan.