Minnesanteckningar från resursplanering svg 141124

Typveckan:

Nytt förslag på turer ska skickas ut under morgondagen enlig AG.
Förslag på protokoll gicks igenom efter synpunkter från PO.
Green cargo skulle skicka ut en lista på de tåg man vill ha avsteg på, PO återkopplar med sina synpunkter.
Avstegen som eventuellt uppkommer framförs till respektive Pos turlisteansvarig,för diskussion med Jan Nilsson och Bengt Sköld.

När det gäller arbetsordningar på bangården anser AG att det räcker med ankomst/avgångs listor.
ST påtalade att man då i turlistan måste hänvisa till något lokalt dokument om hur arbetet fördelas på turerna.
ST menade också på att man ej heller kan ta ställning i några bangårdsturer utan att veta innehållet i det ”svarta strecket”.
Varvid AG svarade att dom givetvis tar ansvar för att tågen går i rätt tid.

När det gäller passresa i godståg ,så frågade ST vad som händer med den passåkande föraren vid en påkörning. Räknas detta som en arbetsskada?
AG svarade att det inte gjorde detta (men skulle kolla detta med AFA) , men att en lösning kunde vara att man åkte i bakhytten,då även problemet med att inte få åka med skulle vara löst.

Fatigue/söm:

AG kommer att presentera ett förslag på hur man skall implementera detta.

Nya söm diskuterades och AG vill gärna ha input om vilka önskemål som man kan tänka sig att ha/ta bort. Ag kommer att ta fram ett förslag som man kommer att presentera över sin syn, samt komma med förslag angående profilsökning.

Samplanering

Intentionen är att samtliga mindre stationer skall vara klara till sommaren 2015.
En enkät angående utvärdering av införandet tas fram med gävles enkät som grund. Denna kommer att skickas ut i Hrbg.

Övriga frågor:

-När det kommer till frågan om kompetensregistret, så ligger ansvaret för att se till att det stämmer på gruppcheferna, problemet om att dessa inte stämmer uppmärksammades och en genomgång av dessa skall göras.

-Fel i dec schemat där lokförarturer hamnat på bangårdspersonal beror på en felaktig inmatning i systemet.

– ST tog upp frågan angående att köra ”dubbelturer” och hur AG ser på den problematiken (ursprung från Norrland).
AG såg att man hållit sig till gällande avtal, men förstod att det låg en säkerhetsrisk i att jobba på detta sätt. Varvid man menade på att man som personalstyrare har ett ansvar att titta på vad men dels gjort före/efter samt att man också skulle beakta arbetsinnehållet i dom aktuella turerna.

– SSG utbildningar då det ej är lika över landet med tidsåtgång så menade AG att detta skall lösas lokalt hur man kompenseras.

– Gula blanketten som ST har efterfrågat på dom 2 senaste mötena kommer ej att redovisas då inmatningen inte fungerar pga. omorganisationen.
Nytt sett att redovisa detta kommer att presenteras och är tänkt att vara igång 2015.

För ST Kent Jonsson och Björn Hellqvist