Resultat på STs undersökning om framflyttad semestersökning
Arbetsgivaren ställde frågan till ST om vi kan tänka oss flytta fram semestersökningen (idag ska den vara klar den 31/12) till januari alternativt februari. ST tog frågan vidare till våra medlemmar att besvara och nedan kan ni se resultatet. Första dagen inkom 55 svar som sedan har mattats av och till slut fick vi in 162 medlemmar som tyckte till av totalt 430 medlemmar, ett resultat som kunde vara större.

Vad säger då resultatet ? 
Övervägande del av de som inkom med sina synpunkter kan inte tänka sig att skjuta på semestervalet till februari och då är denna månad inte aktuell.

Utgår man från att de som kan tänka sig skjuta på semestervalet till februari också kan tänka sig januari blir resultatet nästintill dubbelt så många av inkomna röster som är positiva till att flytta fram semestersökningen till den siste januari jämfört med nej rösterna för januari.

Vad gäller frågan om kompensation så blir det betydligt mer svårtolkat, men tydligt är att en kompensation är önskvärd.
sem
Igår den 13 november träffades parterna i frågan och då lade arbetsgivaren fram ett nytt förslag, ett förslag som inte återspeglade den diskussion vi tidigare haft. Förslaget var att;

 Per den 1:e januari fastställs semestrar gällande tiden januari-maj.
 Per den 1:e april – eller ett av parterna beslutat tidigare datum, dock inte tidigare än 1:e mars, fastställs semestrar gällande tiden juni-december.
Inte att förglömma ville arbetsgivaren inte kompensera medarbetarna för denna förändring.

ST tackade artigt men bestämt nej till arbetsgivarens förslag.