Hur hanterar vi sjukfrånvaron i framtiden?
Tre områden inom sjukfrånvaro

1. Statistik (rätt siffror & distribution)
a. Månadsrapporter distribueras den 20:e varje månad sedan dec 2014.
b. Möjlighet för chefer att ta ut avdelningsrapport i chefsportalen kommer att implementeras efter övergång till CSC. Tills detta är genomfört sänder Nina Lund ut rapporter.

2. Rapportering (definiera process)
a. Process definierad men utmaningar för gruppchefer att ha överblick och kunna agera då rapportering sker till driftledning.
b. Åtgärder i gränssnittet driftledning/gruppchefer behöver identifieras och implementeras så att gruppchefer kan få bättre överblick dagligen och därmed agera.

3. Åtgärder (identifiera problemområden, orsaker, förslag på åtgärder)
a. Uppföljningsmall för sjukfrånvaro (kort- och långtid) framtagen för att använda som diskussionsunderlag mellan gruppchefer och HR.
b. Varje avdelning har gåtts igenom och vissa orsaker och åtgärder är definierade. Behov av att ta fram en verktygslåda för möjliga analyser, t.ex. förstadags intyg m.m.

Intern process Green Cargo
1. Fem sjukfrånvarotillfällen eller 4 veckor frånvaro
2. Hälsosamtal efter given struktur
3. Hälsosamtalet mynnar ut i en åtgärdsplan

Vid behov, kontakt med Feelgood där uppstartsmöte (utredande samtal) upptas, leder till insats/utredning eller bedömning. Efter detta sker återkoppling till berörd chef.

Om förstadagsintyg föreslås av GC så ges företagshälsovården ett uppdrag om detta. Medarbetaren bokas snarast möjligt inpå ett läkarbesök. Företagshälsovården tar sedan ställning till om de kan bistå med ett förstadagsintyg eller inte samt om de vid förstadagsintyg skall ta alkoholprover eller inte (i de fall det handlar om missbruk). Ytterligare åtgärder kan föreslås av företagshälsovården om de ser att behov finnes.

Signaler, orsaker och verktyg behöver definieras och detta arbete pågår
Ska tolkas lika av chefer och HR-konsulter över hela landet och vara lätt tillgängliga.

Sömnskolan
Efter grundligt test som är genomfört är detta inget system som är anpassat för verksamheten på Green Cargo, systemet känns gammalmodigt.

Hantering av arbetsmiljöarbete inom Green Cargo i framtiden
Arbetsmiljöchefens arbetsuppgifter har fördelats ut i organisationen då tjänsten har förvunnit i samband med omorganisation.

Statusrapport riskbedömningar VTL 2016 (vägen till lönsamhet)
Genomgång av samtliga riskbedömningar med berörda chefer är gjord o under denna har det ställts ett antal kontrollfrågor om åtgärder, status m.m.
Viktigt är att vi kontinuerligt följer upp effekten av VTL. Arbetsmiljöorganisationen har fallit ifrån arbetet allt som tiden gått och har fått möjlighet att vara med den senaste tiden.

VTL slår hårt på många orter landet runt, effekten har blivit hög arbetsbelastning och till vissa delar nya arbetssätt i Hallsberg som direkt slår tillbaka på produktionsområdena. Hög arbetsbelastning råder också på driftområdena och på bangårdssidan har situationen tyvärr inte utvecklats till det bättre.

Det finns en central riskbedömning som innehåller 19 punkter, men vad har hänt ute lokalt efter det?

ST har nu begärt ut allt tillgängligt material avseende riskbedömningar och riskanalyser.
Samtliga är registrerade i Synergi under separata ärendenummer. Dessa kommer att sändas till ST så att vi kan följa upp hela landet.

AG ska ta tag i riskbedömningarna och berörda chefer ska aktiveras på nytt.

ST frågar – Kan en chef ensidigt ta beslut om att sjukskriva en medarbetare?
Svaret är nej.

Nästa möte i CSKK
5 juni kl. 09.00 – 10.30 och sker via Lync

Vi mötet för ST
Jerker Liljeberg och Donny Sjöberg