Lönerevision
I år skall lönepotten om 2,3 % fördelas. Den 20 april kommer lönerevisionen att startas upp med en mer ingående analys inom driftcenter och kundcenter. Vidare kommer det att presenteras en jämställdhetsanalys, lägsta-högsta lön, medianlön. En hierarkisk ordning från chef till medarbetare ska vara framtagen för att få en befattningsstruktur som tar hänsyn till marknadsvärde och intern jämförbarhet. Ett väl utfört arbete här underlättar för kommande lönerevisioner där PUS samtalen är och kommer att vara vägledande för individens lönehöjning. Därför är det av stor vikt att våra medlemmar med I-lön vet värdet av PUS samtalen och dess innehåll. Ni ska vara överens med er chef om innehållet av PUS – glöm ej att meddela till undertecknad om Ni inte är överens.

Tarifflöner
Här vet vi att såväl arbetsgivaren som personalorganisationerna har för avsikt att se över samtliga tillägg där målet är att minska dessa. Inkom gärna med era synpunkter till sektionens avtalsansvarig.

Vi som sitter i avtalsgruppen
stefan.bieder@greencargo.com
jerker.liljeberg@greencargo.com