God Jul och ett Gott nytt år vill vi från avdelningsstyrelsen önska er alla.  Jul

Inte att förglömma har många medarbetare under året fått lämna sin arbetsplats på grund av arbetsbrist. Till alla dessa skänker vi också en tanke. Lite förvånande är att företaget nu har ett behov av att anställa ca 100 personer i produktionen varje år ett antal år framöver. Detta dels på grund av ökad tjänst men också stora pensionsavgångar. Personalbrist finns också inom den så kallade administrativa sidan med placering i Hallsberg. I Hallsberg har också personalomsättningen ökat och ett flertal fall av stress har uppkommit.

Förändringar är på gång gällande avdelningens sätt att arbeta. Den stora förändringen innebär att vi ska försöka samla fyra arbetsgrupper där sektionsföreträdare och arbetsplatsombud ingår. Meningen här är att dess företrädare ska komma ännu närmare dig som medlem och vara än mer lyhörda för vilka frågor ST skall driva.

  • De fyra områdena är:
    Medlemmar (medlemsvård, rekrytering)
    Avtalsfrågor
    Arbetsmiljö
    Turlistefrågor

P.g.a. den tuffa omorganisation vi befunnit oss i har vi inom ST inte hunnit med vissa saker, detta skall vi nu rätta till med att ta krafttag om några olika saker

Tätskift i Borlänge
I Borlänge pågår nu ett intensivt arbete med att få bort de så kallade tätskiften. Här har skyddsombuden varit starkt drivande med skrivelser till företaget. Det som händer i Borlänge får också en direkt ”impact” på övriga orter i bolaget, varför vi med stort intresse följer utvecklingen här.

Rast och måltiduppehåll
Här kan vi ge er ett exempel på en tjänstgöringstur för åkande personal. Efter tre timmars uppehåll på hemstationen mitt på dagen (uppehåll >1 timme på hemstation utgår ingen lön) ska gå ut och klargöra ett lok, köra loket till vagnar och sen enligt turlistan ha ett måltiduppehåll – vad gjorde lokföraren under sina tre lediga timmar mitt på dagen, undvek att äta? Hur tänkte företaget här?

Detta är en av de avarter som ST arbetar för att få bort.

Ändringar på schemat vid driftstörningar inom 48 timmar En överenskommelse har gjort med Green Cargo som bygger på att när åkande personal blir beordrade till tur som inte är förhandlad i tågtjänsten. Turen kan strida mot ev. regler i arbetstid. Föraren måste acceptera ändringen för att den skall bli giltig, så det krävs att man är överens. INGET TVÅNG!

Avtal 2016
Ett första avtalsuppstart tog sin början förra veckan då vårt förbund kallade till sig ett antal representanter för hela bransch spårtrafik (Stefan Bieder, Jerker Liljeberg och Donny Sjöberg representerade ST vid Green Cargo) för att diskutera vilka frågor vi kan se som viktiga i kommande centrala avtalsrörelse.

Nuvarande avtal går ut den 31 mars 2016. Det diskuterades väldigt mycket om arbetstider, schema/turer och det upplevda förhållandet mellan arbete och fritid. Att värna om värdet av kollektivavtalen vid inrangeringar och verksamhetsövergångar. Problematiken kring kvartstiden, bristande medarbetarsamtal och loss of license är också viktiga frågor som togs upp. Idéerna var många, Skarp gräns 19-05, 6 timmars arbetsdag, definition av nattidsbegreppet, lönepåslag i krontal (garantilön), evalvent vid natt/helgarbete.
Nu kommer den centrala förhandlingsgruppen att analysera alla synpunkter och prioritera fram de viktigaste och största frågorna som togs upp på mötet och påbörja centrala förhandlingarna.

För oss inom ST Green Cargo är just nu den tveklöst viktigaste frågan längre framförhållning på schemat samt tydligare regler kring 19-05. Andra viktiga frågor som vi drivit länge nu är hantering av FV-dagar. Den frågan har ST haft uppe i ett par år nu. Där är vi nu mycket nära en avtalsskrivning med arbetsgivaren om hur FV dagar skall planeras och förläggas, mer info kommer till er när parterna är helt överens. Systemet BP/SÖM för produktionspersonal är alltid ett hett diskussionsämne som kostat oss mycket på många sätt och vis de senaste åren.

Så snart de centrala förhandlingarna är klara kommer de lokala förhandlingarna på Green Cargo att startas upp. Här vill vi från avtalsgruppen ha in synpunkter från er om frågor som ni tycker att vi lokalt vid Green Cargo ska driva i avtalsförhandlingarna.

Pus och lönesamtal för medarbetar med individuell lön
Viktiga frågor för personal tillhörande den administrativa sidan är utfall av PUS och statistiskt genomsnittligt lägre procentpåslag på lön som inte föregåtts av bl.a. lönesamtal. Högre garantibelopp och en övre gräns (%) som får tas ur lönepotten efterfrågas . ST är inte emot högre löner, men om inte friska pengar tillförs på individsatsningar så tenderar övrig personal med i-lön att halka efter rent lönemässigt.

Skicka gärna in era synpunkter genom att använda kontaktformuläret på hemsidan