Hälso och arbetsmiljöinriktning – Fokusfrågor 2016 Inför varje nytt verksamhetsår har Green Cargos Centrala Skyddskommitté beslutat att företagets arbetsmiljö- och hälsoarbete ska drivas strategiskt genom följande inriktning:

 För att leva upp till kraven inom arbetsmiljölagstiftningen samt målen i vår certifiering mot den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001:2007 som företaget erhöll under 2009, så ska arbetsmiljö- och hälsofrågor ses som en naturlig del i företagets dagliga verksamhet. För att säkerställa att så är fallet, så ska ett fokus finnas hos organisationens olika delar, att under året genomföra minst en egenuppföljning av den egna verksamheten. Detta ska ske genom att alla relevanta delar av den checklista som är framtagen för detta ändamål genomlyses. Eventuella avvikelser ska införas i en handlingsplan och åtgärdas efter denna. Arbetet utförs i samverkan mellan arbetsgivaren och den lokala skyddsorganisationen. Uppföljningen via checklistans specifika avsnitt hanteras i Synergi. Registrerade avvikelser kan nu följas centralt och därmed kan ev. mönster följas och åtgärdas. Instruktion för arbete med egenuppföljning finns i dokument C 61-24 A. Följs upp i CSK med aktiviteter för att säkerställa måluppfyllelse.

Affärsplanens strategiska arbetsmiljö- och hälsofrågor frågor bryts ned inom ramen för respektive organisationsenhet och till sist även på medarbetarnivå genom PUS (Prestations och Utvecklingssamtal) i de fall där arbetsmiljö- och/eller hälsofrågor är en del i medarbetarens kompetensutveckling. Central Skyddskommitté föreslår fokusområden som ska beaktas och som stödjer företagets affärsplan. Den eller de organisationsenheter som berörs av respektive fokusområde enligt nedan, ansvarar för att området beaktas och hanteras på lämpligt sätt. CSKK bevakar att de olika arbetsmiljö- och hälsoaktiviteterna beaktas, genomförs och följs upp.

– ST ställde frågan hur vi kan säkerställa att kommunikation av fokusområden 2016 ut till organisationen. Stickprov som ST gjort visat att chefer/medarbetare lokalt/centralt inte har en har kännedom om beslutade fokusfrågor.

– ST upplyste också om att fokusfrågor för 2017 borde ligga i sync med när ledningen tar fram förslag affärsplan för beslut i bolagsstyrelsen. I affärsplanen skall det årligen upprättas ett arbetsmiljö- och hälsoavsnitt inom företagets affärsplan. Syftet med en arbetsmiljödel i affärsplanen är att skapa underlag för ett samordnat och målinriktat arbetsmiljö- och hälsoarbete (enligt C_63-07_a). Säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan finns med i affärsplanen men arbetsmiljöbiten saknas helt. ST påtalar att avsaknaden av en arbetsmiljöchef som tar det övergripande ansvaret för processer börjar påvisa att vi tappar fart och kontroll inom detta område.

Nedan följer de områden som har fått prioritet för verksamhetsåret 2016.

  • Vid investeringsärenden och upphandlingar inom Green Cargo ska alltid arbetsmiljöaspekter beaktas som en naturlig del i förloppet och detta ska ske i samverkan med arbetsmiljöorganisationen.
  •  Hälsa och förebygga sjukfrånvaro (tydligare skrivning kring detta kommer senare) Men kort kan sagt måste vi hitta aktiviteter som innebär att medarbetaren skall vara frisk när han/hon går till jobbet och frisk när jobbet lämnas. Frågor kan handla om stress och arbetsbelastning, kränkande särbehandling m.m. Vad gäller arbetstider vill ST att man har en egen punkt för detta då problemet är så pass stort.
  •  Implementera AFS 2015:4 uppdatera egenuppföljning, informationsvägar, mål på frånvaro, och engagemang per chef samt rutiner kring kränkande särbehandling. Säkerställa att chefer har tillfredställande kompetens gällande AFS 2015:4.
  •  Hur kommunicerar vi med varandra- hur ökar vi förståelse för samspelet mellan avdelningar och våra värderingar för ökad respektfullhet.
  •  Arbetsgivaren ska i samråd med de berörda fackliga-/skyddsorganisationerna hjälpas åt för att finna former för utläggning av arbetstid som befrämjar hälsofaktorer kring vila, sömn och kosthållning. Detta är speciellt viktigt för skiftgående personal som påverkas allra mest av variationer av arbetstiden. Green Cargos Planeringsavdelning har i samverkan med Produktion ett ansvar över att detta område beaktas

Medverkan i projekt Arbetsmiljöorganisationens medverkan i de olika projekten är en självklarhet anser ST. Skyddsombuden måste ges möjlighet att närvara och tycka till när man driftsätter nya projekt.

Utbildningar riskhantering Efter ett många diskussioner ska nu representanterna (från respektive fack) i den centrala arbetsmiljöorganisationen få en utbildning i det nya sättet att riskhantera. Utbildningen kommer att hållas med Erik Hedlund (blg).

Kartläggning av arbetsmiljöärenden Beslut togs att samtliga 66a som inkommer till gruppchef skall av dessa sändas till förhandlingschef för sammanställning. Detta gör att vi får kontroll på alla 66a.

Delegering av arbetsmiljöansvar – har vi koll på detta? AG visade ett excelblad som uppdateras med men/vilka som har fått delegerat ansvar. Vid pennan för ST // Jerker Liljeberg