Senaste information från central skyddskommitté

Aktivitetslistan
Lönekartläggning 2015 stängs men nya regler från årsskiftet säger att nu skall en kartläggning göras en gång om året. Denna görs bäst före och i samband med lönerevision. Punkten stängs

Utbildning i riskhantering – Jerker ansvarar för att ta kontakt med Erik Hedlund för att få fram ett förslag på utbildning för central skyddskommitté och produktion skyddskommitté.

Hjärtstartare kan placeras ut på tjänsteställen – Lokala beslut av inköp får ske. Punkten stängs.

Sammanställning av inkomna ärenden enligt 6 kap 6a§ AML.
Central skyddskommitté vill följa upp alla ärenden, även de som inte kommer till arbetsmiljöverket. Ännu ej inget kommunicerat till chefer. Standardpunkt på lokala agendor ? Kan man registrera dessa i Synergi? Förslag till process och beslut till nästa möte.

Utbildning ny AFS
Kommer att ske via Lync och inbjudan kommer via outlook. Även synergi och egenkontroll kommer att tas upp. Utbildningen kommer att spelas in och läggas upp på Green Cargos utbildningsportal. Självfallet kommer redigering av en del diskussioner att redigeras bort.

Punkter som lyftes upp på mötet av ST

Företagshälsovård – Ny upphandling
Dagens leverantör kan inte leverera på Green Cargos önskemål. Green Cargo sätter ihop en kravspecifikation på ny leverantör. Avtalet upphör sista februari 2017. Skall gå ut till leverantörer. Målet är att ha en rikstäckande organisation. ST är framför att

Status egenkontroll
Finns en plan för alla arbetsställen förutom fordon avdelningen som har en ny chef. Han kommer att få lite hjälp på traven. Finns det verktyg för alla de frågor (olika typer av undersökningar) som man hänvisar till i egenkontrollen? HR saknar kunskap i vissa frågor och får nog ta hjälp av FHV.

Status skyddsplaner
Lars Östling skall få in allting, har detta skett?

C03-09a – revidering av text (kränkande särbehandling)?
Inte reviderad, men kommer att göras under Q3

Förankring arbetsmiljömål
Måluppfyllelsen, hur följer vi upp den. Den måste brytas ned och konkretiseras lokalt. Vi befarar att man ute i verksamheten saknar kunskap och färdigheter i frågorna.

Internrevision Ohsas – Arbetsmiljö
Hur hanterar vi glappet från när arbetsmiljöchefen rationaliserades bort?
När utfördes denna senast?
Material från denna?
Vilka utför denna?
Barbro Ahlsen, Johan Sandström, Leif Holm
ST vill vara med i denna process och önskar avstämning på skyddskommittén.
Vilka frågor (ett 50-tal) har vi att uppfylla för att behålla certifieringen. Dessa måste göras kända för central skyddskommitté.
Genomgång av Ohsass sker på nästa möte.

Prioritet arbetsmiljö – Har vi tillräckligt med tid för våra frågor
ST och SEKO föredrar fysiska möten men möts av svaret att det råder en strikt reseförbud just nu.
Bemanningspoolen och tillhörande skyddskommitté?
Skall hanteras där cheferna hör hemma vilket betyder att gruppchef för poolare har ansvaret.

Nästa möte är den 15 november kl.13.00
Agenda kommer senast den 8 november.