Ny lön i september med retroaktiv verkan fr o m den 1 april.

När det gäller medarbetare som omfattas av sk tarifflöner sker ändring enligt följande:

Från och med 1 april 2016
Stationär personal
V28 Utbildningslön – 19 270 kr/mån
V29 Egna turer – 23 000 kr/mån
V20 Efter 2 år i V29 – 27 150 kr/mån
V10 Spärrfärdsförare – 27 700 kr/mån
V21 Rangerledare – operatör – 28 395 kr/mån
V22 Rangerledare – planerare – 29 415 kr/mån

Åkande personal
F17 Utbildningslön (grundutbildning)
19 375 kr/mån

F18 Under operatörsspecifik utbildning
23 965 kr/mån

F19 Egna turer
27 875 kr/mån

F10 Efter två år i F19
32 800 kr/mån

F11 Förare med instruktörskompetens
35 800 kr/mån

Grundlönen för reparatörer är
28 600 kr/mån

Utöver ovanstående revideras följande i enlighet med det centrala branschavtalet från och med den 1 september.

OB Normalt OB – 43,27 kr/tim
OB Storhelg – 97,23 kr/tim
Restidsersättning, enkel – 66,30 kr/tim
Restidsersättning, kval – 99,38 kr/tim

Ersättning för sjukvård:
Höjs från 900 kr till 1100 kr
Ersättning för läkemedel:
Höjs från 1800 kr till 2200 kr

Beredskapstillägg per timme
11,50 för de första 130 timmarna (månad), övrig tid 23 kr /tim

Övriga delar som parterna tecknat avtal om:
•Att inför nästa lönerevision klargöra förutsättningarna för befattningen Rangerledare samt lönesättningen för denna (V20, V21 och V22 samt individuella löner och div tillägg)

•Att inför nästa lönerevision klargöra förutsättningarna för V 10/ Spärrfärd samt se över lönesättning och avräkning för denna grupp

•Att hitta en lösning för tjänstgöring i anslutning till lagstadgad ledighet.

•Att se över lönesystemet för medarbetare i Verkstad.

•Att se över avtalet för visstidsanställningar/”Arvodister”.

•Att se över möjligheten att växla in semestertillägg till ledighet

•Att se över skrivning och tillämpning avseende kollektivavtalets § 14 pkt G

samt redigera in förändringar från det centrala avtalet i vårt lokala avtal avseende:
– §3 nytt moment införs avseende övervaknings- och kontrollåtgärder
– §5 mom 4 – nytt stycke
– §12 Sjuklön – ändrat begrepp
– §13 Föräldraledighet – ändrat begrepp
– §14 Ledighet – ändrat begrepp
– Avtalets längd (2017-04-30)
– Övriga förändrade delar i det centrala avtalet med direktverkan tillförs som bilagor