Green Cargo photo

Photo by News Oresund

ST information angående förändringar i kollektivavtalet – gäller bara lokförare
Företaget har kallat till förhandlingar i syfte att hitta förändringar i gällande regelverk rörande arbetstid och därtill kopplade tjänstgörings- och ersättningsbestämmelser. Målet är att skapa förutsättningar för en effektivare produktion samt öppna upp för bättre turer och scheman även ur ett medarbetarperspektiv.

Samtliga parter har ett gemensamt ansvar att hitta lösningar som gynnar båda parter. För bolagets del handlar det ytterst om att sänka kostnaderna för den största utgiftsposten i bolaget – personalen. Att inget göra är inget alternativ utan kan istället vara ett stort hinder för företagets framtida utveckling – läs personalminskning.

Fackförbundet ST har nu nått en muntlig överenskommelse med Green Cargo om innehåll och villkor i avtalet. Det är inte slutligen signerat men det förväntas ske i de närmaste dagarna.

Här blev vi fackliga representanter ställda inför faktum att arbetsgivaren hade för avsikt att:

 • Öka den egentliga arbetstiden från 10 timmar till 13 timmar
 • Öka arbetsperioden från 14 timmar till att bli 16 timmar
 • Öka nattarbetstiden från dagens 8 timmar till 10 timmar i en arbetsperiod
 • Införa en flytande fridagsplan
 • Huvudsemester mellan maj – september
 • Flytta på semestersökningen till den 1 april
 • Arbeta fler nätter i rad

Efter att blivit presenterad dessa önskemål var vår första inre reflektion att här lämnar vi mötet, då dessa önskemål går stick i stäv med dagens kollektivavtal som är generösare än vad arbetstidslagen säger.

Men här gällde det att lugna sig lite och försöka utreda hur dessa förändringar skulle påverka våra medlemmar utifrån de önskemål vi har.

ST,s önskemål / motkrav om innehåll i arbetstidsavtalet:

 • Inget kollektivavtal utan ett tidsbegränsat sidoavtal = starkt krav
 • Uppsägningsklausul i avtalet = starkt krav
 • Mer tid i hemmet = starkt krav
 • Betalt på hemstation mer än en timme = starkt krav
 • Reglering av nattjänst
 • Reglering av antalet tidiga mornar
 • Stabilare schema som medför för att orka arbeta och orka vara hemma
 • Ny typveckoförhandling för det nya avtalet
 • Gemensam utbildning för bemanningsplanerare, taktiker och turlisteombud för att gå igenom det nya avtalet. Fördelen med detta är att vi alla går in i det nya avtalet med samma information

 

Arbetsgrupp skapad – separerad från förhandlingsgruppen
Arbetsgivaren och de fackliga parterna bildade en arbetsgrupp (separerad från förhandlingsgruppen) som skulle hantera testkörningar utifrån de nya förslagen samt en separat förhandlingsgrupp som har i uppgift att sy ihop ett eventuellt nytt sidoavtal.

Arbetsgruppen fick allt större åtagande efterhand som man tog in olika orter för att se hur de nya förslagen påverkade schemautläggningen.Arbetsgruppens uppgift initialt var att titta på vilka fördelar och eventuella problem som det nya avtalet kunde generera i turer och scheman.

Provkörningar gjordes på några orter, och det vi kunde se var att vi hade ett behov av att sätta upp ett antal skarpa skyddsregler samt guidelines på hur man bör rita turer.

Staketregler
Arbetsgruppen fick här ett nytt uppdrag att ta fram förslag på hur sådana regler och guidelines kunde se ut. Ett antal områden hittades som vi kände behövde någon form av begränsningar t.ex:

 • nattarbete
 • längd på turer vissa tider
 • hur viss typ av tjänst skall kopplas
 • hur tidig tjänst skall hanteras och mycket mer

Efter många och långa diskussioner och ytterligare mängder av provkörningar, både på tur nivå och i scheman fick arbetsgruppen fram ett förslag till staketregler och guidelines.

Ett annat förslag togs fram gällande förändring i den månatliga processen om hur vi skall hantera turer och scheman som kan uppfattas som sämre ett forum som vi tidigare inte haft.

ST har i denna process varit starkt drivande och har fått med många idéer och förslag som finns med i slutförslaget. 

 • Snitt-tiden på turerna ökar vilket troligtvis genererar att du behöver åka ett mindre antal gånger till arbetet
 • Med minskade man antal tillfällen du behöver åka till jobbet,  bidrar troligtvis till mer tid i hemmet.
 • Färre dygnsvändningar med 3 nätter i följd
 • Nya regeln för obetalda uppehåll på hemstation, borde motverka längre uppehåll på hemstation och minska risken för bussförarturer
 • Större möjlighet till påverkan för lokala turlisteombud både vid turkonstruktion och vid schemaläggning genom det nya forum som bildats för den nya processen.

Skall man summera det hela så innebär det nya avtalet i korthet att vi tillåter mer arbetstid dagtid och något längre arbetstid/period på natten men i reglerade former innehållandes staketregler och guidelines.

Man skall komma ihåg att det även i fortsättningen kommer att finnas mindre bra turer och scheman
men att något också blivit bättre.

 

Det nya arbetstidsavtalet innehåller förändringar beträffande bl. a raster, förläggning, egentlig arbetstid, arbetsperiod och nattarbete. 

 • En särskild arbetsgrupp inrättas med uppdrag att genom simulering omsätta de föreslagna förändringarna i turer och scheman och se över effekterna.
 • Den partsammansatta arbetsgruppen har tagit fram särskilda riktlinjer för turkonstruktion och schemaläggning.
 • Arbetsgruppen ska i särskild samverkansprocess, regelbundet se över effekterna och tillämpningen av denna överenskommelse inkl. ovan nämnda riktlinjer.
 • Arbetsgruppen ska se över riktlinjerna för beordring och ombeordring av tjänstgöring i syfte att förtydliga dessa.
 •  I samverkan med skyddsorganisationen genomföra riskbedömning avseende överenskomna förändringar.
 • Denna överenskommelse gäller t o m 2019-12-07 (T19) med en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader dock tidigast till sista dag för T 18. En uppsägningstid om 6 månader ska iakttas.