PR Skyddskommitté 180315

Aktivitetslista

  • Bengt Fors återkopplar till PR ssk via mail om status i frågan om korskopplade tyfoner. Detta går inte att göra tyvärr pga luftslangarna ej går från maskinrummet utan från varje enskild hytt.
  • Riskbedömning för inspelning av radiokommunikation kommer att startas inom kort. Därefter ska det samverkas i frågan.
  • Ingen ny information angående öppning av Säkra Bangårdar.

Olyckan Bastuträsk

Lars-Åke Kjellson- verksamhetsstöd säkerhet, redogjorde för hur långt vi har kommit i utredningen efter olyckan i Bastuträsk.

Olyckan utreds förutom av Green Cargo även av Haverikommissionen, Polisen och Arbets-miljöverket.

För Green Cargos del har vi konstaterat att det fanns inga fel på den urspårade vagnen, hastigheten har vid urspårningen varit låg, föraren har enligt lokets registreringsutrustning kört försiktigt före olyckan, inget fel i sammansättningen av tågsättet har hittats och TTJ har följts i alla avseende.

Själva urspårningen är orsakad av snö i spår/växlar och det har konstaterats att det är väldigt dåligt snöröjt.

En del åtgärder är under förslag och PR ssk kommer att få vidare information när utredningen är färdigställd.

Transmontana loken

Bengt Fors informerade att i princip ligger leveransplanen fast. Leverantören av kompressorer har aviserat att det kan bli någon försening men detta behöver inte påverka leveransen av loken.

De nya loken kommer att ha betydligt starkare kompressorer än våra nuvarande lok. Planerad leverans under maj månad.

Föreläggande från Arbetsmiljöverket – Borlänge

Patrik informerade om vad Green Cargo gör efter den nya skrivelsen från Arbetsmiljöverket.

Svar ska lämnas till Arbetsmiljöverket i April.

Skyddsorganisationen anser att vi inte uppfyller intentionen i arbetsmiljölagen med att involvera skyddsombuden i tillräckligt god tid och i tillräcklig omfattning. Green Cargo arbetar för tillfället med en uppdatering både med rutiner och checklistor gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Frågan om arbetssätt och styrande dokument kommer att tas upp i nästa Centrala skyddskommitté

Bangårdsprojektet

Skyddsorganisationen frågade om hur vi har tagit fram de tider vi använder oss av när vi gör stationära turer i bangårdsprojektet. Patrik informerade att det finns framtagna ramtider men dessa justeras om man vid det lokala arbetet där skyddsombud deltar ser att justering behövs.

Skyddsorganisationen menade att vi borde tagit med skyddsombud tidigare i processen.

Utkallning av faktainsamlare/kamrathjälp

Skyddsorganisationen föreslog att vi ska ha ett möte med Driftcenter angående rutiner vid utkallning av faktainsamlare och kamrathjälpare. Patrik tyckte att det var en bra ide.

Deltagare från DO Mattias Larsson, Från PO Daniel Åkerström och Jerker Åkesson SEKO, Kent-Olov Modd ST och Janne Petersson från TJ.

Gruppen ska dels se över rutiner hur vi kallar ut kamrathjälpare och faktainsamlare och dela utvärdera vårt nya sätt att kalla ut faktainsamlare. Ansvarig och sammankallande Thomas Augustsson.

Överliggningar

SO tog upp frågan om toalett på rummen när det är nattöverliggning. Vid föregående PR ssk fanns det enligt uppgift då inga nattöverliggningar förutom Älmhult där vi inte hade toalett på rummet därav skrivningen i protokollet.

Efter förra PR ssk har det framkommit att det finns tre överliggningsrum på den egna överliggningen i Borlänge som saknar toalett på rummet. Parterna är överens om att dessa rum endast ska användas för dagöverliggningar.

Green Cargo kommer att göra en översyn över statusen på de överliggningar vi har i egen regi.

SO vill ha till protokollet att de anser att alla nattöverliggningar i hela Sverige ska ha rum med toalett

Översyn av överliggningen i Älmhult pågår, för närvarande undersöks behovet av överliggnings rum av Lars Östling.

Bangårdsutrustning

SO undrade vad som hänt gällande bangårdsutrustning. Inga större förändringar än så länge.

Det som hänt är att felet som gjorde att kopplingen mellan växlingsradion och hörselkåporna bröts nu är lokaliserad och kommer att åtgärdas. Berörda handenheter ska skickas till SRS i Karlstad för omprogrammering. Detta arbete leds och organiseras av Mats Söderberg.

Två förändringar i hörselkåpans program kommer att göras, dels kommer programmet i hörselkåpan själv försöka återfå kontakten med radion. Kåporna gör tre försök att återfå kopplingen vilket tar mindre än en sekund och om kontakten inte återfås kommer ljudet att gå ut i radions högtalare istället för i hörselkåporna. Omprogrammeringen sker ortsvis på de orter där problemet har uppstått.

SO vill att vi ser över om det finns någon app-lösning att använda när vi går ut ur loken för att tex växla ur en vagn på linjen. Mikael tar upp frågan med Mats Söderberg, till aktivitetslistan.

Åkbarhet på vagn

ST tillsammans med Seko har föreslagit att starta en arbetsgrupp som ser över åkbarheten på vagnar vid växling. SO skickar ett underlag till Patrik med syfte, mål, omfattning, deltagare etc.

 

Mvh

Donny & Olle