Information med anledning av Coronaviruset – ev. produktionsanpassningar

Som ni vet påverkas även vår verksamhet av den globala kris som just nu pågår, som gör att vi alla behöver prioritera och tänka på vad som är viktigast i vår verksamhet, och samtidigt förstå att andra saker behöver stå tillbaka.

Helt klart är att vi alla behöver bidra till att vi tar hand om våra äldre och sjuka, både anhöriga och andra i samhället, men också och hitta lösningar för att hålla igång vår verksamhet. I detta läge kommer det att krävas uppfinningsrikedom och flexibilitet samt att vi är öppna för att testa alternativa sätt att hålla igång vår produktion utan ökad risk för smitta. Detta kan innebära att vi tillfälligt gör vissa inskränkningar i vårt avtal.

ST är i och med nuvarande situation i ständig kontakt med HR-direktören för utbyte av information om hur situationen, sjukfrånvaron m.m. utvecklar sig. ST för också löpande dialoger med Produktion/planering för att hitta alternativa lösningar på de problem som kan uppstå (körtider, överliggning, passresor, m.m.).

T.ex. har ST fått hörsamhet på att se över hanteringen av passresor med kollektivtrafik och möjlighet att åka i hytt. Denna dialog fortsätter och om situationen så kräver kanske fler åtgärder blir nödvändiga.

Sannolikheten att vi alla mer eller mindre kommer att få smittan, den är relativt hög men om vi är  försiktiga kan vi minska takten som vil läst om i media.

Förbjuda passresor?

Det kan bli aktuellt att vi ber arbetsgivaren att se till så att inga passresor ska förekomma med kollektivtrafik. ST anser att risken minskas för att förare får med sig en smitta hem till mottagliga anhöriga eller kollegor på sin hemstation så kan det vara rätt väg att gå. Myndigheterna avråder nu till resor även inrikes. AG kommer förmodligen inom kort att komma ut med mer information då SJ dessutom ställt in många avgångar.

Eventuella avsteg i turer

Med detta vill vi att du som medlem har en viss förståelse att omritade turer kan dyka upp. Inom ST granskar vi de omritade turerna för att får bort de sämsta alternativen men vi har full förståelse för att arbetsgivaren har svårt att få fram tillräckligt bra alternativ i en del fall. Det är inte helt lätt för våra turlisteombud inom ST att göra rätt avvägningar i nuläget men vi fokuserar på att turerna i möjligaste mån ger en hyfsat okej åkbarhet, trots att turen kanske inte följer gällande avtal.

Som det ser ut i dagsläget ligger den klart största påverkan inom gränsöverskridande trafik.

Vad du som medlem kan göra

Du som medlem kan hjälpa till genom att granska ditt schema omedelbart efter utrullning för att identifiera om du fått en tur eller turkombination som du har svårt att fullfölja p.g.a. att denna avviker för kraftigt mot det normala. Då kanske möjligheten finns till att ändra i turen eller kanske byta tur, detta är dock inget som vi blivit lovade av planering. Kontakta då din närmaste chef samt ditt lokala turlisteombud inom ST.

Om det värsta händer?

Att Green Cargo fungerar är viktigt för samhället i sin helhet och att vi kan upprätthålla våra transporter är det bra för alla, inte bara oss anställda.

Det hela är ett vågspel, och det finns såklart en gräns för hur mycket det kan tillåtas att personal utsätts för onödiga smittorisker, men vi har inte någon indikation på att arbetsgivaren har någon annan åsikt i frågan.
ST har frågat arbetsgivaren vilka tåg/transporter som är viktigast ur ett samhällsperspektiv och vilka resurser om krävs för att upprätthålla dessa. AG har på detta svarat att produktionen i dagsläget sker på kommersiell basis och det är först om och när myndigheterna begär våra resurser som vi vet vilka samhällsviktiga transporter som skall prioriteras.