Varför medlem i ST?

Tydliga värderingar! ST är de grundläggande fackliga värderingarna viktiga. Vi arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, humanism och solidaritet. ST arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga fri och rättigheter inte är självklara.

Viktiga frågor Bättre arbetsvillkor är vårt viktigaste mål. Det gäller främst lön och andra anställningsvillkor, rätten till utveckling och inflytande i arbetet, gott ledarskap och god arbetsmiljö. ST kämpar också för jämställdhet och ökad mångfald och motverkar alla former av diskriminering.

En arbetsplats – en fackförening STs motto är ”En arbetsplats – en fackförening”. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen.

Helhetssyn på arbetet. Goda arbetsvillkor förutsätter både individuell utveckling och utveckling av verksamheten. ST arbetar för att medlemmen dels ska få större inflytande över sitt eget arbete, dels kunna påverka det som händer på arbetsplatsen.

Medlemmarna styr Medlemmarnas behov och önskemål styr det fackliga arbetet. Verksamheten formas och drivs av medlemmarna tillsammans. Alla uppmuntras att delta och påverka vilka frågor som ska prioriteras. På arbetsplatsen – där möjligheterna att påverka är störst – finns arbetsplatsombud som medlemmarna själva har valt.

Samarbete ger styrka För ST är samarbete viktigt – både inom den egna organisationen och med andra. Det ger kraft i förhandlingar, opinions -bildning och internationellt arbete.

Kompetens och erfarenhet ST vet hur det är att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vi har lång erfarenhet och expertkunskap om de frågor som är viktiga för medlemmen och verksamheten.Det gör att ST kan påverka arbetsgivaren och genomdriva förändringar.

Partipolitiskt obundet ST är inte kopplat till något politiskt parti. När ST tar ställning i politiska frågor är det utifrån medlemmarnas perspektiv och intressen.